Vedtægter

Nordisk Forening for funktionshæmning og oral Helse
Nordic Association for Disability and Oral Health
 
Foreningens love.
Vedtaget på generalforsamling, Norge, februar 1975
Revideret på generalforsamling, Sverige, marts 1976
Revideret på generalforsamling, Island, august 1979
Revideret på generalforsamling, Finland, marts 1981
                                         Revideret på generalforsamling, Sverige, april 1983
 Revideret på generalforsamling, Norge, oktober 1989
    Revideret på generalforsamling, Danmark, august 1995
      Revideret på genreralforsamling, Norge, september 1999
  Revideret vid generalförsamling, Sverige, august 2011
 
Paragraf 1. Navn
Foreningens navn er NFH (Nordisk Forening for funktionshæmning og oral Helse), med undertitlen, Nordic Association for Disability and oral Health). Hver sektion har ret til at oversætte det skandinaviske navn til sit eget sprog.
Paragraf 2. Formål
Foreningens formål er at arbejde for at forbedre oral helse og oral funktioner for personer med funktionshæmning.
Paragraf 3. Medlemskab
 1. Foreningen består af medlemmer og æresmedlemmer
 2. Personer eller sammenslutninger (fx. klinikker eller afdelinger) som har interesse for oral helse og orale funktioner kan optages som medlemmer
 3. Ansøgning om medlemskab sendes til sektions-bestyrelsen i det land, ansøgeren har sit arbejde.
 4. Udmelding skal ske skriftligt til sektions-bestyrelsen og medlemskabet ophører måneden efter.
 5. Den nordiske hovedbestyrelse kan efter forudgående varsel udelukke et medlem på grund af manglende kontingentbetaling i mere end et år. Et medlem, som gennem sin opførsel eller faglige handlinger krænker foreningen, kan også udelukkes. Forslag til udelukkelse på denne baggrund skal vedtages af generalforsamlingen med 2/3 majoritet.
 6. Til æresmedlemmer kan udnævnes alle som foreningen af specielle årsager ønsker at ville hædre. Forslag til æresmedlemmer sendes til sektions-bestyrelsen for viderebehandling. Den nordiske hovedbestyrelse beslutter hvem skal indstilles til æresmedlem, og valget annonceres på følgende generalforsamling
 7. Kontingent til NFH fra sektionerne betales baseret på de enkelte sektioners antal betalende medlemmer pr. 31/12 – det foregående år. Kontingent til NFH skal være betalt inden 2 måneder ind i det nye år.
 8. Medlemskab i en af de nordiske sektioner i NFH indebærer også medlemskab af IADH. Sektionerne skal betale medlemskontingent til IADH baseret på antal betalende medlemmer.
Paragraf 4. Organisation af foreningen
  1. I hvert nordiske land skal der findes en sektion af foreningen.
  2. Foreningens nordiske hovedbestyrelse består af formænd for de nationale sektioner samt et udvalgt bestyrelsesmedlem, som aktuelt er redaktøren. Kassereren vælges blandt NFH’s medlemmer for 4 år. Formanden for den nordiske hovedbestyrelse er fra det land, hvor næste kongres skal afholdes. De nationale bestyrelser vælger en suppleant, der kan erstatte formanden.
  3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hver generalforsamling, indkaldt ifølge lovenes forskrifter, er beslutningsdygtig.
  4. Generalforsamlinger skal holdes i forbindelse med de nordiske kongresser. Dagsorden skal indeholde følgende:
   1. Valg af ordstyrer, referent, og to stemmetællere
   2. Formandsrapport fra sektionerne
   3. Regnskabsrapport
   4. Revisionsrapport og bevilliget ansvarsfrihed
   5. Fastlæggelse af kontingent
   6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   7. Valg af kasserer og to revisorer – for 4 år
   8. Behandling af indkommende forslag
   9. Beslutning af tidspunkt og værtsland for næste generalforsamling. Evt. uddeling af donationer under dette punkt
   10. Evt.
 1. Ekstraordinær generalforsamlinger afholdes når foreningens nordiske hovedbestyrelse finder det nødvendigt eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer kræver dette. Med kravet skal følge en dagsorden samt motivation for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling
 2. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske mindst 3 uger før planlagt nordisk hovedbestyrelsesmøde. Indkaldelse publiceres i Bulletinen.
 3. Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være den nordiske hovedbestyrelse i hænde senest 4 uger før generalforsamling.
 4. Beslutninger i generalforsamlingen træffes ved flertalsafgørelser. Dog kræves 2/3 af stemmerne at stemme for ved lovændringer.
 5. Kun medlemmer kan deltage i generalforsamlingen
Paragraf 5. Medlemsorgan
 1. Foreningen udgiver eget medlemsorgan, som udkommer mindst 2 gange årligt
 2. Redaktøren for medlemsorganet udpeges af den nordiske hovedbestyrelse for 4 år af gangen. Sektionsbestyrelserne udpeger hver et bestyrelsesmedlem til redaktionskomiteen.
 3. Medlemsorganet finansieres af medlemskontingentet. Regnskabet fremlægges på NFH’s generalforsamling sammen med de øvrige regnskaber.
Paragraf 6. Organisation af sektionerne
 1. Hver sektion holder sektions-generalforsamling én gang om året. De valgte medlemmer tiltræder med det samme. Indkaldelse til sektions-generalforsamling udsendes mindst 3 uger i forvejen med følgende dagsorden:
  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens rapport
  3. Regnskabsrapport
  4. Revisionsrapport og bevilliget ansvarsfrihed
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Evt.
 1. Hver sektion består af 5 bestyrelsesmedlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et styrelsesmedlem. Desuden vælges 2 suppleanter. Valget gælder 2 år.
 2. Hver sektion vælger desuden en revisor for 2 år
 3. Sektions-generalforsamlingen kan selv med 2/3 majoritet vælge en anden sammensætning af bestyrelsen, hvis dette matcher bedre i national henseende.
 4. Valg på generalforsamling skal ske skriftligt hvis et medlem ønsker det.
 5. Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være sektions-bestyrelsen i hænde mindst 4 uger før generalforsamlingen.
Paragraf 7. Regnskab
Underskrifts-berettigede er foreningens kasserer og formand, hver for sig eller tilsammen.
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres og underskrives af revisorerne.
Hvis kongressen giver et økonomisk overskud tilfalder overskuddet den sektion, som har holdt kongressen. I tilfælde af økonomisk underskud er den sektion, der har holdt kongressen, ansvarlig for at dække underskuddet. Øvrige sektioner kan bistå økonomisk i tilfælde af at et underskud bliver stort.
Paragraf 8. Valg
Alle valg foretages ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan begæres af formand eller 3 tilstedeværende medlemmer.
Paragraf 9. Nedlæggelse af foreningen
Nedlæggelse af foreningen kan kun ske med 2/3 majoritet af stemmerne på to specielt til formålet indkaldte generalforsamlinger. Der skal være mindst én måned og højst to måneders mellemrum mellem de to generalforsamlinger. I tilfælde af nedlæggelse af foreningen afgør generalforsamlingen hvordan foreningens midler skal anvendes.
Paragraf 10. Kongressen
 1. Kongres og generalforsamling skal så vidt muligt holdes hvert andet år på skift i de nordiske lande.
 2. Indkaldelse til kongres og generalforsamling samt program og dagsorden for disse skal udsendes til de enkelte medlemmer mindst tre måneder forinden.