Oral motorik

Hent en Oversigt-over-Oralmotoriske-teams-i-Danmark-2020

Neuromotorisk kropsterapi, orofacial regulationsterapi og stimulationspladebe-handling er udviklet af den argentinske neurolog og rehabiliteringslæge Castillo Morales (CM). CM’ koncept har eksisteret siden 1970’erne og blev introduceret i Danmark i 1997.

I august 2003 blev der i Danmark stiftet ’Association Castillo-Morales’, hvis mål det er at udbrede information om CM’ koncept, formidle kontakt til CM terapeuter, tilrettelægge nye grundkurser og opfølgningskurser for herved at sikre uddannelse af danske undervisere i konceptet. For at blive certificeret CM terapeut kræves gennemført CM kursus inklusiv ek-samen. Med certifikation gives mulighed for selv at udføre CM’ behandling samt at super-visere anden i udførelsen af behandlingen.

Grundtanken bag konceptet udspringer fra CM’s tilknytning til den oprindelige latinamer-ikanske befolkning og deres liv, levevilkår, verdensopfattelse og menneskesyn, hvorigen-nem han erfarede, at mennesket udvikler sig indenfor sit eget miljø, sin egen kultur og sin egen familiære baggrund.

Grundelementerne består i sin helhed af filosofiske, antropologiske, neurofysiologiske, funktionelt anatomiske samt psykologisk-pædagogiske faktorer, der tilsammen beskriver mennesket som en funktionel, dynamisk helhed, hvor der lægges vægt på sammenhæn-gen mellem krop, psyke og sanser. Som overordnet ramme for al behandling og undervis-ning sættes begrebet kommunikation, forstået som gensidig menneskelig indtoning og interaktion.

Forudsætningsfunktioner: CM formulerer forudsætningsfunktioner som opmærksomhed, perception, sensorik, interaktion, kropsholdning, oral status, ligevægt samt funktionalitet i det orofaciale kompleks som basis for at kunne udføre de vitale orofaciale funktioner her-under kommunikation, respiration, nutrition og have en æstetisk fremtoning.

Konceptet bygger på det menneskesyn, at ethvert menneske er en unik personlighed. Det overordnede mål er at styrke og udvikle potentialer og færdigheder hos en person med funktionshæmning, for at denne opnår størst mulig selvstændighed og livskvalitet.

Empowerment: I konceptet indgår begrebet empowerment, idet et mål for behandlingen er, at der skabes mulighed for udvikling, oplevelse af egne ressourcer samt grundlag for at indgå som en integreret del af det miljø, den kultur og de sociale sammenhænge, der udgør rammen for det enkelte menneske med funktionsnedsættelse. Dette udtrykkes klart i CM’ koncept i tankerne om helhed, nærhed og funktionalitet samt i opdelingen i den kropslige terapi, den orofaciale terapi og stimulationspladerne, hvilket kræver en tværfaglig indsats fra læger, tandlæger, ergo- og fysioterapeuter samt talepædagoger, optimalt fungerende i teams.

Barnets familie/forældre anses for de absolutte ressourcepersoner i behandlingsforløbet, hvorfor der som en meget vigtig del af konceptet indgår undervisning af oftest forældrene i konceptets grundidèer samt derudover massiv supervision i at udføre stimulationen hjemme som en del af hverdagens handlinger. Træningsprogrammet bliver til på baggrund af diagnose, funktionel evaluering, barnets fysiske kunne samt familiens kultur, levevaner og formåen.